Situatie 1 augustus 2016

Meerdere omstandigheden zijn voor het bestuur van het GPPA aanleiding om voor 01-01- 2017 een keuze te maken:

Gaan we door of stoppen we?

Voor de toekomst heeft het GPPA een missie: “de implementatie van het VN Verdrag en een inclusieve samenleving”.

Om deze missie te doen slagen moet bij het GPPA sprake zijn van het vergroten van het draagvlak bij de achterban en moet er voor een kwalitatief bestuurlijk elan worden gezorgd.

Een overzicht vanaf oprichting tot huidige situatie. (juli 2016) geeft meer informatie.

Het huidige bestuur werkt aan een memo waarin zij aangeeft hoe zij denkt over het GPPA in een nieuwe positie. Daarna zal een planmatige aanpak moeten worden gepresenteerd hoe GPPA nieuwe stijl per 1-1- 2017 kan worden bereikt.

OPROEP:

Tijdens de voorbereiding om het GPPA nieuwe stijl te bereiken zijn nieuwe mensen nodig. Mensen die nu willen meedenken over die planmatige aanpak en die zo mogelijk in de toekomst aan het GPPA een bijdrage willen leveren aan die nieuwe positie. Dus mensen die zich verantwoordelijk voelen voor- en het ontwikkelen van-(toekomst)plannen

Het bestuur van het GPPA staat nadrukkelijk open voor samenwerking met de aanwezige professionele begeleiding en nieuwe mensen.

Naast de noodzaak van vrijwilligers/nieuwe bestuursleden die aan dit initiatief willen meewerken is ook een gezonde financiële basis nodig. De financiën om in 2017 een goede start te maken zijn gelukkig aanwezig.

Verwijzing naar brochure vrijwilligers gezocht en notitie profiel nieuwe bestuursleden.

Het GPPA volgt vanzelfsprekend de ontwikkelingen op landelijk en gemeentelijk niveau mbt het VN verdrag. Zij heeft in maart 2016 over dit onderwerp een brief aan gemeenteraad gezonden. Deze brief is aan alle fracties in de raad en in cc aan het college van B&W verzonden.

Omdat we geen reactie van de raad of college hebben ontvangen, is bij ons niet bekend hoe politiek Amersfoort denkt over de gevolgen van de implementatie van het VN verdrag op het plaatselijk beleid. Helaas kost de interne problematiek te veel van het bestuur, vandaar de enigszins afwachtende houding van het GPPA naar de politiek in Amersfoort.

GPPA Flyer

GPPA Flyer2

De Rechten van Personen met een Handicap

Alle mensen zijn gelijk en hebben recht op de rechten die in de Universele verklaring van de Rechten van de mens worden genoemd. Mensen met een handicap hebben echter extra bescherming nodig. Voor hen is het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap opgesteld. Dit verdrag heeft als doel de mensenrechten van mensen met een beperking te bevorderen, te beschermen en te waarborgen.

Ook in Amersfoort!

In het verdrag staat wat de overheid moet doen om ervoor te zorgen dat de positie van mensen met een beperking verbetert en dat zij niet gediscrimineerd worden door bijvoorbeeld scholen of werkgevers. Nederland is lid van de VN en heeft het verdrag ondertekend. Dit betekent dat zowel de landelijke overheid als de gemeentes moeten zorgen dat het verdrag in de praktijk wordt gebracht. Ook in Amersfoort.
GPPA is er voor gehandicapten in Amersfoort

De gemeente Amersfoort mag geen wetten of beleid maken die tot een verslechtering van de bestaande situatie kan leiden. Integendeel, Amersfoort moet het mogelijk maken dat haar inwoners met een handicap of chronische ziekte optimaal mee kunnen doen. GPPA zet zich hiervoor in door in overleg te gaan met de gemeente en deze te adviseren.

Het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap richt zich op:
– gelijke behandeling en gelijkheid voor de wet;
– toegankelijkheid en mobiliteit; – zelfstandigheid;
– onderwijs en arbeid; – behoorlijke levensstandaard;
– sociale bescherming.

Het verdrag is van toepassing op alle soorten handicaps die mensen kunnen beperken in het meedoen in de samenleving. Zowel fysieke, psychische, chronische ziekten als verstandelijke beperkingen. Het verdrag beslaat zeer veel terreinen, denk aan arbeid, onderwijs, verkeer en vervoer, zorg, ondersteuning, cultuur en horeca. De volledige tekst van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap kun je lezen op http://www.mensenrechten

Kom op voor je rechten en word vrijwilliger en bestuurslid ! Klik hier voor de flyer.

GPPA

voor een onbeperkt Amersfoort

Op 21 januari 2016 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het VN-verdrag dat mensen met een handicap het recht geeft om volwaardig te leven. Of het nu gaat om onderwijs, werk, wonen,mobiliteit en de toegang tot bibliotheken, winkels, bioscopen, sportfaciliteiten en café’s. Het doel is een inclusieve samenleving. Speciale maatregelen voor mensen met een handicap moeten zo min mogelijk nodig zijn. Een inclusieve samenleving vraagt inspanning van

Alleen mensen die zelf een handicap hebben weten hoe het is om daarmee te leven. Het maakt niet uit of de beperking  fysiek, psychisch, verstandelijk, intellectueel of zintuiglijk van aard is. Van rolstoelgebonden tot chronische ziekte en van slechtziend tot dyslexie. Volgens artikel 4 van het VN-verdrag moeten overheden nauw overleg plegen met mensen met beperkingen en hun representatieve organisaties over inclusief beleid.

GPPA behartigt sinds 2001 de belangen van mensen met een beperking in Amersfoort. Het VN-verdrag is geratificeerd en de gemeente Amersfoort heeft de participatiestructuur voor het sociaal domein (Participatiewet, Jeugdzorg en WMO) heeft gewijzigd. GPPA zit helaas niet meer aan tafel zit bij overleg dat mensen met een beperking raakt. Daarom verandert de inzet van GPPA. Ook in Amersfoort blijft de inbreng van mensen met een beperking nodig.

We houden u via deze website en Facebook op de hoogte. U kunt zich hier aanmelden voor de nieuwsbrief. En de komende maanden kunt u hier melden waar u als Amersfoorter met beperking tegenaan loopt. Of het nu bijvoorbeeld gaat om werk, onderwijs, wonen, mobiliteit of toegankelijkheid.